STATUT P Z P P W -  Rozdział I,II,III,

Statut

Polskiego Związku Producentów Płyt Warstwowych

ROZDZIAŁ  I
Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Związek Producentów Płyt Warstwowych (zwany dalej Związkiem), działa na podstawie przepisów ustawy o organizacjach pracodawców (Dziennik Ustaw z 26 czerwca 1991 r. Nr 55, Poz. 235 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2.  

 3. W swojej działalności statutowej Związek jest samorządny i niezależny od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
 4.  

 5. Z chwilą zarejestrowania Związek nabywa osobowość prawną.

 

§2

 

 1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2.  

 3. Siedzibą Związku jest Poznań.
 4.  

§3

 

 1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 2. O udziale Związku w organizacjach, o których mowa w ust. 1 decyduje Zgromadzenie Ogólne Członków Związku.
 3.  

§4

 

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

 


ROZDZIAŁ  II
Cele Związku i sposoby ich realizacji

 

§5

 

Podstawowymi celami i zadaniami Związku jest:

 

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego;
 2. propagowanie zasad uczciwej konkurencji między producentami oraz importerami i dystrybutorami płyt warstwowych;
 3. dobrowolna i nie naruszająca tajemnic przedsiębiorstwa wymiana doświadczeń członków Związku w zakresie metod i najbardziej efektywnych rozwiązań związanych z podwyższaniem jakości produkowanych płyt oraz walki
  z nieuczciwą konkurencją;
 4. delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych
  i społecznych do uczestniczenia w pracach tych organów lub w stworzonych przez te organy instytucjach doradczo-opiniodawczych, w sprawach związanych
  problematyką rynku budowlanego, nieuczciwą konkurencją, produkcją
  importem i dystrybucją płyt warstwowych;
 5. ochrona zrzeszonych w Związku członków przed nieuczciwą konkurencją,
  w tym praktykami monopolistycznymi oraz dumpingiem;
 6. prowadzenie działalności lobbingowej na rzecz mających siedzibę w Polsce producentów, importerów i dystrybutorów płyt warstwowych.
 7.  

§6

 

Związek realizuje swoje cele i zadania poprzez :

 

 1. udział i mediacje w sporach zbiorowych dotyczących członków Związku;
 2. zawieranie ( negocjowanie ) układów zbiorowych w imieniu członków Związku;
 3. dobrowolną i nie naruszającą tajemnic przedsiębiorstwa współpracę i wzajemną pomoc członków Związku;
 4. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów państwowych
  i samorządowych;
 5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, naukowymi, podmiotami gospodarczymi oraz krajowymi organami administracji państwowej;
 6. świadczenie członkom Związku pomocy organizacyjno-prawnej ( w miarę możliwości finansowych ),
 7. prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej;
 8. organizowanie dyskusji, sympozjów oraz spotkań z przedstawicielami mediów
  i organów opiniodawczych;
 9. prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej z produkcją, importem
  lub dystrybucją płyt warstwowych;
 10. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Związku.

 

§7

 

Realizując swe cele Związek opiera się na dobrowolnej współpracy swoich członków, może jednak zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie niektórych zadań osobom trzecim.

 

 

ROZDZIAŁ  III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§8

 

Członkami Związku mogą być mający siedzibę w Polsce, pracodawcy będący producentami, importerami lub dystrybutorami płyt warstwowych.

 

§9

 

 1. Podmioty spełniające warunki określone w § 8 zostaną przyjęte w poczet członków Związku pod warunkiem, iż:

 1. złożą Zarządowi wniosek o przyjęcie w poczet członków Związku wrazz zapewnieniem, iż spełniają warunki określone w § 8 ( warunki te mogą podlegać sprawdzeniu przez Zarząd ), akceptują statut Związku oraz że w przypadku przyjęcia w poczet członków Związku przyjmą na siebie wszystkie prawa i obowiązki z tym się wiążące;
 2. -
 3. Zgromadzenie Ogólne Członków Związku podejmie uchwałę o przyjęciu danego podmiotu w poczet członków ( uchwała może zostać podjęta wyłącznie po złożeniu przez Zarząd zapewnienia, iż wymagania określone w § 8 oraz punktach a i b zostały spełnione; dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 75% członków Związku oraz kwalifikowana większość 3/4 głosów oddanych ).

 1.  Postanowienia zawarte w ust 1 dotyczą wyłącznie członków zamierzających przystąpić do Związku już po jego zawiązaniu.
 2.  

§10

 

 1. Członek Związku ma prawo brać udział w działalności Związku, a w szczególności ma prawo do:
 1. czynnego prawa wyborczego,
 2. zgłaszania władzom Związku wniosków i uwag we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Związku,
 3. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Związku w swojej działalności,
 4. uczestniczenia w zebraniach, sympozjach, konferencjach itp. organizowanych przez władzę Związku,
 5. korzystania z poradnictwa i opieki prawnej, którą Związek postawi do dyspozycji swych członków,
 6. korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Związek.
 
 1. Członek Związku obowiązany jest:
 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Związku,
 2. aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów i zadań Związku,
 3. dbać o dobre imię Związku,
 4. przestrzegać statut, uchwały i postanowienia władz Związku,
 5. regularnie opłacać składki oraz spełniać inne zobowiązania finansowe związane
  z członkostwem w Związku.

  

§11

 

 1. Członkowie Związku wykonują swoje prawa w Związku przez organy statutowo uprawnione do ich reprezentacji lub poprzez pełnomocników posiadających pisemne pełnomocnictwo takich organów.
 2. W przypadku nie ustanowienia pełnomocnika i obowiązującej w organach statutowych poszczególnych członków Związku reprezentacji wieloosobowej, prawo do udziału w głosowaniach na Zgromadzeniu Ogólnym Członków Związku przysługiwać będzie tylko jednemu przedstawicielowi danego organu i to pod warunkiem zgodnego wskazania osoby, która prawo to wykona ( wskazanie może nastąpić bezpośrednio na Zgromadzeniu lub poprzez pisemne pełnomocnictwo szczególne pozostałych osób upoważnionych do łącznej reprezentacji danego organu ).

   

§12

 

 1. Skreślenie z listy członków Związku następuje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej pisemnie Zarządowi, pod warunkiem uprzedniego uregulowania składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz Związku;
 2. ogłoszenia upadłości lub likwidacji członka Związku;
 3. uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków Związku podjętej z uwagi na:
 • działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami lub postanowieniami władz Związku,
 • zaleganie z opłacaniem składki członkowskiej przez co najmniej trzy miesiące,
 • zaprzestanie spełniania warunków, o których mowa w § 8.

 

 1. Listę członków Związku prowadzi Zarząd. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust 1 pkt. a i b, Zarząd wydaje postanowienie o skreśleniu danej osoby z listy Członków Związku, informując o tym fakcie Zgromadzenie Ogólne i ( jeśli będzie to możliwe ) podmiot, którego postanowienie to dotyczy.
 2. Postanowienie, o którym mowa w ust 2 może zostać uchylone przez Zgromadzenie Ogólne z własnej inicjatywy lub na skutek odwołania podmiotu skreślonego z listy członków, wniesionego w terminie 3 miesięcy od podjęcia decyzji. (Zgromadzenie nie ma prawa uchylać postanowienia Zarządu, jeśli wszystkie wymogi określone w § 12 ust. 1 pkt a) zostały spełnione).
 3. Zarząd jest również zobowiązany wnioskować do Zgromadzenia Ogólnego
  o podjęcie uchwały, o której mowa w ust 1 pkt. c, jeśli stwierdzi wystąpienie okoliczności, o których mowa w tym punkcie. Przed złożeniem takiego wniosku Zarząd winien zwrócić się do członka o wyjaśnienia. Zgromadzenie Ogólne może podejmować uchwały w tych kwestiach również bez uprzedniego wniosku Zarządu.

 

2011 © PŁYTY WARSTWOWE

Projekt i wykonanie: 2011 © NWPA & AMIR